Ön Bilgi Formu

KONU 1

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, SATICI’nın satışını yaptığı ürünün/ürünlerin SİPARİŞ/ALICI’ya satışı ve teslimi, nitelikleri ve satışı hakkında 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun-Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’dir. fiyatları aşağıda belirtilmiştir. :27.11.2014/29188) tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar. ALICI işbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle, sözleşme konusu kişinin siparişi onaylaması durumunda sipariş bedelini ve varsa kargo ücreti, vergi gibi ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini peşinen kabul eder. , ve bu konu hakkında bilgilendirilmiştir.

2.      SATICI BİLGİLERİ

Adres: 

Telefon: 

Fax: 

E-Posta:  

3.      ALICI BİLGİLERİ  (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslimat yapacak kişi:  

Teslimat Adresi:  

Telefon:  

E-Posta/kullanıcı adı:  

4.      SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜN BİLGİLERİ

4.1 Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmet’in temel nitelikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

4.2 Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3 Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Bilgisi

Gönderim Tutarı:  

Ödeme Yöntemi ve Planı:  

Teslimat Adresi:  

Fatura Adresi:  

Sipariş Tarihi:  

5.      GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşme konusu her ürün, ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesi ön bilgiler bölümünde belirtilen süre içinde ALICI’nın veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir, 30 günlük yasal süreyi geçmemek kaydıyla. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi halinde ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, işi doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmeyi, yasal mevzuatın gereklerine uygun, işletmenin gerektirdiği bilgi ve belgelerle, her türlü ayıptan ari olarak teslim edilir. İşin yürütülmesi sırasında dikkatli ve öngörülü hareket etmeyi, hizmet kalitesini korumayı ve artırmayı, gerekli özen ve dikkati göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. SATICI, sözleşme konusu ifa yükümlülüğü sona ermeden önce ALICI’ya bilgi vermek ve açık onayını almak şartıyla eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansız olması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini ve toplam bedelini en geç 30 gün içinde ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 14 gün.

5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, sözleşme konusu ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka nezdinde iptal edilmesi halinde, işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. kayıt altına alınması halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

5.7. Sözleşme konusu ürünün tesliminden sonra ALICI’nın veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, ALICI’nın kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanılması sonucunda, ürünün bedelinin ödenmemesi halinde, sözleşme konusu bedel ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez. 3 gün içinde masrafları SATICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. SATICI, tarafların borçlarının ifasını engelleyen ve/veya geciktiren öngörülemeyen hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeniyle sözleşme konusu ürünün süresi içinde teslim edilememesi halinde ALICI’ya bildirimde bulunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. , tarafların iradesinin ötesinde olan. ALICI ayrıca siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelin ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına sahiptir. ALICI’nın siparişini iptal etmesi durumunda, ALICI’nın nakit olarak yaptığı ödemelerde ürün bedeli kendisine nakden ve 14 gün içinde tek seferde ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde,

6.      FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:  

Adres:  

Telefon: 

E-Posta/kullanıcı adı:  

Fatura teslimi: Fatura, sipariş teslimi sırasında sipariş ile birlikte fatura adresine teslim edilecektir.

7.      CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; Mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin SATICI’ya bildirmek kaydıyla. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar SATICI’ya aittir. Bu sözleşmeyi kabul ederek,

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-mail ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün “Kişiye Ait Olduğu Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kullanılamaz” hükmü işbu sözleşmede düzenlenmiştir. Bu hakkın kullanılması halinde,

7.2.1 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kesilen sipariş iadeleri, adına düzenlenen İADE FATURASI düzenlenmedikçe tamamlanamaz.)

7.2.2. iade formu,

7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

7.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 gün içinde malı iade etmekle yükümlüdür.

7.2.5. ALICI’nın kusuru nedeniyle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

7.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

8.      CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. a) Finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatı değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeler.

  1. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. c) Çabuk bozulan veya son kullanma tarihi geçen malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamlarda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kayıt ve veri saklama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında kalan gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarih veya dönemde yapılması zorunlu olan, konaklama, eşya taşıma, araç kiralama, yiyecek-içecek temini ve boş zamanların eğlence veya dinlenme amacıyla kullanılmasına ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemelerinin (toner, kartuş, şerit vb.) iadesi için ambalajlarının açılmamış olduğunu, denenmemiş, sağlam. ve kullanılmamış olmaları gerekir.

8.2. SATICI, şikayet ve itirazlara ilişkin başvurularını, aşağıda kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde, tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine yapabilir. Parasal limite ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerlidir:

  1. a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68 inci maddesine göre değeri 2.000,00 (iki bin) TL’den az olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
  2. b) Kıymeti 3.000,00 (üçbin) TL’den az olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  3. c) Büyükşehir statüsündeki illerde değeri 2.000,00 (iki bin) TL ile 3.000,00 (üç bin) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvurulur.

Bu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

SATICI:  

ALICI: 

TARİH: