Mathnawi Translation

Mevlana was born on September 30, 1207 in the Belh region of Khorasan, in the city of Belh, which is now within the borders of Afghanistan, or in the town of Vahsh, which is in the borders of Tajikistan today. His mother is Mümine Hatun, the daughter of Rükneddin, Emir of Belh; His paternal grandmother was the Persian Princess, Melike-i Cihan Emetullah Sultan, from the Khwarazmshahs dynasty.

His father, Muhammed Bahaeddin Veled, known as the “sultan of scholars”; His grandfather was Hüseyin Hatibi, the son of Ahmed Hatibi. The sources explain that his father was given the title of Sultanü’l-Ulema with Turkish traditions. His ethnic origin is controversial; Persian, Tajik or TurkishThere are opinions that it is.

Mevlânâ is the  son of Bahaeddin Veled, who taught in the city of Belh, one of the Islamic cultural centers of the period, and  was known as Sultan-ül Ulema (Sultan of Scholars). Mevlana came under the spiritual discipline of Seyyid Burhaneddin, who came to Konya in 1232, one year after the death of his father Bahaeddin Veled, and served him for nine years. He died in 1273.

Mevlânâ  gave his name as Muhammed bin Muhammed bin Hüseyin el-Belhî in his work called Mesnevi . The names of Muhammad in here are the names of his father and grandfather, and Belhi is relative to Belh, the city where he was born. His nickname is Celaleddin. The title “Mevlânâ” meaning “our master” was uttered in order to glorify him. Another nickname, Hudâvendigar, was given to Mevlânâ by his father and it means “sultan”. Mevlana is called Belhi in relation to the city where he was born, and he is also called Rumi in relation to Anatolia, where he lives. He was also known as Molla Hünkar and Mollâ-yı Rûm due to his professorship.

Book Author

SKU: 9786051553566 Category: Tags: , ,
Clear

Description

Mevlânâ 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan’ın Belh bölgesinde, günümüzde Afganistan sınırları içinde kalan Belh şehrinde veya günümüzde Tacikistan sınırlarında kalan Vahş kasabasında doğmuştur. Annesi, Belh Emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun; babaannesi, Harezmşahlar hanedanından Fars Prensesi, Melîke-i Cihan Emetullah Sultan’dır.

Babası, “alimlerin sultanı” unvanı ile tanınmış Muhammed Bahâeddin Veled; büyükbabası, Ahmed Hatîbî oğlu Hüseyin Hatîbî’dir. Babasına Sultânü’l-Ulemâ unvanının verilmesini kaynaklar Türk gelenekleri ile açıklamaktadır. Etnik kökeni tartışmalı olup; Fars, Tacik veya Türk olduğu yönünde görüşler mevcuttur.

Mevlânâ, dönemin İslam kültür merkezlerinden Belh kentinde hocalık yapan ve Sultan-ül Ulema (Alimlerin Sultanı) lakabıyla anılan Bahaeddin Veled’in oğludur. Mevlânâ, babası Bahaeddin Veled’in ölümünden bir yıl sonra, 1232 yılında Konya’ya gelen Seyyid Burhaneddin’in manevi terbiyesi altına girmiş ve dokuz yıl ona hizmet etmiştir. 1273 yılında ölmüştür.

Mevlânâ, yazdığı Mesnevî adlı eserinde kendi adını Muhammed bin Muhammed bin Hüseyin el-Belhî şeklinde vermiştir. Burada yer alan Muhammed isimleri baba ve dedesinin ismi, Belhî ise doğduğu şehir olan Belh’e nispettir. Lakabı Celâleddin’dir. “Efendimiz” anlamındaki “Mevlânâ” unvanı onu yüceltmek maksadıyla söylenmiştir. Bir diğer lakabı olan Hudâvendigâr ise Mevlânâ’ya babası tarafından takılmıştır ve “sultan” manasına gelmektedir. Mevlânâ, doğduğu kente nispetle Belhî şeklinde anıldığı gibi hayatını sürdürdüğü Anadolu’ya nispetle kendisine Rûmî de denmektedir. Ayrıca müderrisliği nedeniyle Molla Hünkâr ve Mollâ-yı Rûm olarak da anılmaktaydı.

Sertarîk Mesnevî-hân Şefik Can, Tâhir Olgun’dan aldığı feyz ve muhabbetle Mevlânâ ve onun öğretisine büyük hayranlık duymuş; ömrünü Mevlânâ’ya ve onun eserlerini anlamaya, anlatmaya adamıştır.

Tâhir Olgun’dan almış olduğu “Mesnevî-hânlık” icâzetiyle yapmış olduğu mesnevî derslerini son nefesine kadar devam ettirmiştir. Mevlânâ ve eserleri üzerine yapmış olduğu çalışmalarından dolayı 2001 yılında yüksek hizmet ödülü almıştır.

23 Ocak 2005 tarihinde 95 yaşında ölmüştür. Şefik Can’ın na’şı Konya’daki Üçler Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Additional information

Piece

6 Volumes (Boxed)

Translation

Şefik Can

Language

Turkish

Paper Type

70 gr. Ivory

Number of Pages

2018

Types

Publication Year

2017

Publisher

Book Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.