Yasin (Large)

Short Surahs and Prayers (Tebareke, Amme, Vaki’a, Rahman), The Quran is the last divine book that guides people. The main purpose of this book; to guide people, to make them happy and peaceful. For this purpose, the Qur’an; It contains many commandments, prohibitions, admonitions, judgments, principles, and recommendations. In order for this purpose of the Qur’an to be realized, it must be learned and its provisions must be put into practice . Learning and applying the Qur’an depends on its careful reading and understanding.

As an encouragement to achieve this goal, the Prophet paid special attention to the reading of the Qur’an as a whole, as well as some periods and verses, and encouraged Muslims in this regard. As a result of this encouragement, Muslims have always made it a habit to read the entire Qur’an and to read certain times and verses at certain times and on various occasions, especially following the advice of our Prophet. For this reason, it was necessary to prepare practical books on the subject. For this purpose, various books and juz were prepared and published.

Our people were intensely demanding the Presidency of Religious Affairs to prepare an easy-to-carry booklet containing brief information about the Qur’an, some duration, verses and prayers. The booklet in your hand has been prepared to respond to this demand.

The work consists of an introduction and two parts. In the introduction, brief information about the Qur’an is given. In the first part, some periods and verses and brief information about them are presented, and in the second part, some prayers are given.

In order to help the readers who do not know how to read the Qur’an from its original letters, the readings of some surahs, prayers and tasbihat are given in today’s letters. However, it is almost impossible to read Arabic texts with today’s letters correctly and without mistakes. Because the Turkish alphabet does not correspond exactly to the letters of the Arabic alphabet.

SKU: 9789751952790 Category: Tags: , ,
Clear

Description

Kısa Sure ve Dualar (Tebareke, Amme, Vakı’a, Rahman), Kur’an-ı Kerim, insanlara rehberlik eden son ilahi kitaptır. Bu kitabın temel amacı; insanlara yol göstermek, onların mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla Kur’an; birçok emir, yasak, öğüt, hüküm, ilke ve tavsiye içerir. Kur’an’ın bu amacının gerçekleşebilmesi için onun öğrenilmesi ve hükümlerinin uygulamaya konulması gerekir. Kur’an’ın öğrenilip uygulanması ise onun dikkatle okunup anlaşılmasına bağlıdır.

İşte bu amacı gerçekleştirmede bir teşvik olmak üzere Peygamber Efendimiz, gerek bir bütün olarak Kur’an’ın, gerekse bir kısım süre ve âyetlerin okunmasına özel bir önem atletmiş ve bu konuda Müslümanları teşvik etmiştir. Bu teşvikin bir sonucu olarak öteden beri Müslümanlar, Kur’an’ın tamamını okumayı ve özellikle Peygamberimizin tavsiyesine uyarak bazı süre ve âyetleri belli zaman dilimlerinde ve çeşitli vesilelerle okumayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu sebeple konu ile ilgili pratik kitapların hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla çeşitli kitap ve cüzler hazırlanıp basılmıştır.

Halkımız, yoğun bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığından Kur’an hakkında kısa bilgiler, bir kısım süre, âyet ve duaları içeren, taşınması kolay bir kitapçık hazırlanmasını talep etmekte idi. Bu talebe cevap vermek üzere elinizdeki kitapçık hazırlandı.

Eser, bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Kur’an ile ilgili kısa bilgilere yer verilmiştir. Birinci bölümde bazı süre ve âyetler ve bunlarla ilgili kısa bilgiler sunulmuş, ikinci bölümde ise bazı dualara yer verilmiştir.

Kur’an’ı asli harflerinden okumayı bilmeyen okuyuculara yardımcı olmak amacı ile bir kısım sûre, dua ve tesbihatın okunuşları bugünkü harflerle verilmiştir. Ancak bugünkü harflerle Arapça metinleri doğru ve yanlışsız okuyabilmek nerede ise imkânsızdır. Çünkü Türk alfabesi, Arap alfabesinin harflerini birebir karşılamamaktadır.

Additional information

Language

Turkish

Status

2nd hand clean

Prepared by

Doç. Dr. İsmail Karagöz, Doç. Dr. Halil Altuntaş

Paper Type

Coated paper

Number of Pages

95

Types

Publication Year

2012

Publisher

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.